หน้าแรก
 
  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
ดอุบลราชธานี ติดกับชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไว้เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เมื่อปี 2535 ซึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก โดยเฉพาะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งปลูกพืชผกสวนครัวหมุนเวียนตลอดทั้งปี จากนั้น ทรงทดลองปั่นจักรยานซึ่งดัดแปลงมาเป็นเครื่องทุ่นแรงในการขูดมะพร้าวสำหรับทำขนมและอาหาร โอกาสนี้ ทรงรับราษฎรที่เจ็บป่วย และมีฐานะยากจนไว้เป็นคนไข้ในพระราช

Tag : รถยนต , ผ้าไหม , บัญชี , หาว , รถยน , รายงาน , ทุน , แนน , ฝึกอบรม , มือ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553
ยาลัยราชภัฏจังหวัดเลยเข้ามาช่วยอบรมผู้ดูแลเด็ก และจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เน้นให้เด็กทำกิจกรรมพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยเรียน ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฝึกให้นักเรียนปลูกพืชผัก ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในปีการศึกษา 2552 ผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค เนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกน้อย และในหน้าแล้งมีน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร จึงแก้ปัญหาโดยให้ผู้ป

Tag : อุทยานแห่งชาติภูเรือ , พยาบาล , อารมณ์ , ตัว , รถยนต , ก่อน , หาว , รถยน , แนน , เฮลิคอปเตอร์

ข่าวในพระราชสำนักวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2553
ัดการรายได้ส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการบันทึกบัญชี และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2552 การส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ ไปประกอบอาหารตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การให้ความรู้แก่ราษฎรเกี่ยวกับประโยชน์และความสำคัญของหญ้าแฝก เนื่องจากพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเป็นพื้นที่เชิงเขาที่เสี่ยงต่อการพังทลายของหน้าดิน ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรห้องสมุด มุมคอมพิวเตอร์ มุมศาสนา

Tag : พยาบาล , พันธุ์ไม้ , กล้วย , ตัว , เลี้ยงปลาดุก , รถยนต , เศษผ้า , บัญชี , รถยน , รายงาน

ข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2553
และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโรงเรียน และโครงการตามาพระราชดำริ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด การสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แปลงผักสวนครัว และโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาการเปรียญ สำนักสงฆ์ลีนาประชาราม ซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ประจำหมู่บ้าน ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษา 4 รูป สามเณร 1 รูป ตลอดจนทรงเยี่ยมห

Tag : พันธุ์ไม้ , รถยนต , หาว , รถยน , เฮลิคอปเตอร์ , มือ , การทำ , สามารถ , หวัด , ราย

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
ะพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องสมุด ห้องพยาบาล โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพ และโรงอาหาร ห้องครัว ตลอดจนทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทำการรักษาราษฎร ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เวลา 12 23 น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม หมู่ที่ 4 บ้า

Tag : พยาบาล , พันธุ์ไม้ , ตัว , รถยนต , เล่น , ผ้าบาติก , ฮานอย , หาว , รถยน , ยะลา

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
ใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ในการนี้ มีพระราชดำริให้ส่งเสริมการส่งเสริมการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อและใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งปลูกฝังให้รักการอ่านเป็นแบบอย่างซึ่งกันและกัน ส่วนด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตเนื้อสัตว์ที่เพียงพอ ยกเว้นถั่วเมล็ดแห้ง ผัก และผลไม้ จึงจัดซื้อเพิ่มเติมและผู้ปกครองนำผลผลิตมาให้โดยเด็กที่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ได้เพิ่มการดื่มนม ให้ความรู้ด้านโภชนาการ ด้านการฝึกอา

Tag : อ่าน , ตัว , โขน , ถวายพระพร , วัดสุวรรณาราม , หัวโขน , ประเทศไทย , ทุน , การทำ , สามารถ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2553
ะที่นั่ง ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ บ้านสระขาว ตำบลละแม อำเภอละแม ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าภายในอาคารเรียน ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปัจจุบันมีนักเรียน 143 คน มีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษากลับมาเป็นครูที่โรงเรียน 7 คน และมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 9 คน มีการเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาด้วยการสอนเสริมในวิชาคณิตศาส

Tag : พันธุ์ไม้ , วังไกลกังวล , ตัว , เลี้ยงปลาดุก , รถยนต , มโนราห์ , รถยน , รายงาน , เฮลิคอปเตอร์ , มือ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 27 มกราคม 2553
ันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโรงเรียน และโครงการตามพระราชดำริ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรห้องสมุด เรือนพยาบาล โรงอาหาร ห้องฝึกอาชีพ การสาธิตการสอน ห้องคอมพิวเตอร์ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตลอดจนทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทำการรักษาราษฎรผู้ป่วยเจ็บและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เวลา 12 20 น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ

Tag : อุทยานแห่งชาติภูเรือ , พยาบาล , พันธุ์ไม้ , กาชาด , ยินดี , ตัว , รถยนต , จิต , ความเสียสละ , คณะบุคคล

จันทบุรีเชิญชวนประชาชนร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพ ฯ
ด็จพระเจ้าอยู่หัว บ้านหนองบอน ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ ฯ 8 โครงการ ประกอบด้วย 1 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 3 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร 4 โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 5 โครงการนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ 6 โครงการฝึกอาชีพ 7 โครงการส่

Tag : พร้อมเพรียง , หวัด , อาหารกลางวัน , เกษตร , เนื้อ , นราธิวาส , ธรรมชาติ , ประ , เปิด , จังหวัด

ข่าวในพระราชสำนัก วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553
ะที่นั่ง ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ บ้านสระขาว ตำบลละแม อำเภอละแม ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าภายในอาคารเรียน ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปัจจุบันมีนักเรียน 143 คน มีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษากลับมาเป็นครูที่โรงเรียน 7 คน และมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 9 คน มีการเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาด้วยการสอนเสริมในวิชาคณิตศาส

Tag : พันธุ์ไม้ , วังไกลกังวล , ตัว , เลี้ยงปลาดุก , รถยนต , มโนราห์ , รถยน , รายงาน , เฮลิคอปเตอร์ , มือ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
ทรวงศึกษาธิการ และนักธรรม บาลี จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนบ้านนาคอก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพส่งเสริมการสานไม้วาดดอกหญ้า โครงการส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้ใช้อินทรีย์วัตถุบำรุงดินกับใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก พร้อมกันนั้น ทรงเยี่ยม

Tag : พยาบาล , รถยนต , หาว , รถยน , ประเทศไทย , เฮลิคอปเตอร์ , มือ , หวัด , วิท , อาหารกลางวัน

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
รพระราชดำริ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนได้รับประกาศเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนดีเด่นประจำอำเภอ โรงเรียนต้นแบบโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติการจริง โดยนำผลผลิตไปประกอบอาหารเมื่อเหลือนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้ปกครอง โครงการผลิตไข่ไอโอดีนเพื่อแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมให้ความรู

Tag : พันธุ์ไม้ , นาบ , รถยนต , บัญชี , หาว , ขี้ , รถยน , รายงาน , ประว , ประเทศไทย

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
พระราชดำริในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และยังไม่มีงานทำด้วย จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรงานสหกรณ์ที่ดำเนินกิจกรรมออมทรัพย์ และร้านค้า โดยมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันผ่านทางร้านค้าสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่น โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ อาทิ ก

Tag : เมืองนครศรีธรรมราช , พยาบาล , กาชาด , ตัว , รถยนต , จิต , หาว , รถยน , มือ , สามารถ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2553
มการก่อสร้างและได้รับพระราชทานชื่อรงเรียนใหม่ว่า "โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี ในการนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนของโรงเรียน ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 114 คน มีการจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม เช่น นมให้เด็กรับประทานฟรี ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นเกาะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ปลูกพืชผักด้วยระบบไฮโดรโพนิก ไม่ใช้ดิน นอกจากนี้มีการสอนหลักสูตรวิช

Tag : กาชาด , รถยนต , เล่น , ปัง , ฟรี , หาว , รถยน , พุทธมณฑล , ประเทศไทย , เฮลิคอปเตอร์

1


เสียวจัง , สาวโบฮีเมียน , วัดพระสิงห์ , ดวงความรัก , คลิปใหม่ , เกมส์ยูกิ , ความผูกพัน , เกมส์ไดโนเสา , สารคดีสัตว์ , หลวงพ่อแช่ม , นาตาลี พอร์ตแมน , ครีมทารอบดวงตาเปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , โทรศัพท์มือถือ , จักรยาน , เคสไอโฟน6 , ขายสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , แบตสำรอง , ความรัก , จักรยานเสือหมอบ
www.siamgag.com |